fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZBIERAMY.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zbieramy.pl (dalej jako: „Zbieramy”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Zbieramy.pl jest portalem przeznaczonym do organizowania i promowania zbiórek na akcje charytatywne, kampanie społeczne oraz cele własne Usługobiorcy. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom na założenie oraz wsparcie istniejącej zbiórki, rozpropagowanie zbiórek w mediach społecznościowych bądź zostanie wolontariuszem jednej z nich.

Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym za prawidłowe działanie platformy Zbieramy. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Darczyńcy zainteresowani wsparciem określonej akcji oraz Pomagający, którzy zakładają własne Zbiórki – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Darczyńcy za pomocą Serwisu mogą zawrzeć Umowę Darowizny.

Usługodawca oświadcza, że nie jest organizatorem wszystkich prowadzonych za pośrednictwem Serwisu Zbiórek ani też nie otrzymuje środków pieniężnych wpłaconych tytułem Umowy Darowizny zawartej przez Usługobiorców, poza prowizją pobieraną od Pomagającego za założenie Zbiórki. Usługodawca może jednak dodawać w ramach Serwisu własne Zbiórki, które wspierają akcje charytatywne i cele statutowe Usługodawcy.

Usługodawca dostarcza jedynie w ramach Serwisu narzędzia techniczne umożliwiające jego Usługobiorcom zakładanie oraz wspieranie Zbiórek, jednak sam nie jest stroną zawieranej przez nich Umowy Darowizny. Jednocześnie Usługodawca dokłada wszelkich starań, by znajdujące się w Serwisie Internetowym treści publikowane przez Usługobiorców były zgodne z rzeczywistością oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Zbieramy, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem
Zespół Zbieramy


1) O NAS


Właścicielem Zbieramy.pl jest Patryk Zazdżyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbieramy.pl Patryk Zazdżyk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jodłowa 28, 87-123 Brzozówka, NIP 8792711613, REGON 382964561, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 609-932-396, dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE


1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

b. FORMULARZ DAROWIZNY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający wsparcie dowolnej Zbiórki określoną kwotą przez Usługobiorcę.

c. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.

d. FORMULARZ ZBIÓRKI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający założenie własnej Zbiórki przez Usługobiorcę.

e. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności zakładanie Zbiórek.

g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach, aktualnościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

h. POMAGAJĄCY – Usługobiorca, który założył oraz prowadzi w Serwisie Internetowym aktywną Zbiórkę.

i. DARCZYŃCA – Usługobiorca, który wspiera określoną Zbiórkę, zawierając z Pomagającym Umowę Darowizny.

j. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

k. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. l. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZBIERAMY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://zbieramy.pl.

m. UMOWA DAROWIZNY – umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Pomagającym, a Darczyńcą, polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Darczyńcy na rzecz Pomagającego.

n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

o. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

p. USŁUGODAWCA – Patryk Zazdżyk, zamieszkały w Brzozówce (87-123), przy ul. Jodłowej 28, numer telefonu kontaktowego: 609-932-396, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014

r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). r. WOLONTARIUSZ – Pomagający, który zakłada Zbiórkę służącą wsparciu innej aktywnej Zbiórki w Serwisie.

s. ZBIÓRKA – ogłoszenie dodane w Serwisie Internetowym przez Pomagającego lub Usługodawcę zawierające w szczególności informacje o celu prowadzonej zbiórki oraz potrzebnej do jego osiągnięcia kwocie, stanowiące dla potencjalnych Darczyńców zaproszenie do zawarcia Umowy Darowizny.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZBIERAMY


1. Serwis Zbieramy.pl powstał, aby umożliwić korzystającym z niego Usługobiorcom organizowanie i promowanie akcji charytatywnych. Serwis Internetowy pozwala korzystającym z niego Usługobiorcom na założenie oraz wsparcie istniejącej Zbiórki poprzez – w razie wyrażenia takiej woli przez Usługobiorcę – zawarcie Umowy Darowizny. W ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego możliwe jest także nieodpłatne wspieranie akcji charytatywnych.

2. Informacje znajdujące się w Zbiórkach dostępnych w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego istnieje jednak możliwość zawarcia Umowy Darowizny mającej na celu wsparcie danej Zbiórki wybranej przez Usługobiorcę poprzez dokonanie dobrowolnej wpłaty. W takiej sytuacji pomiędzy Usługobiorcami – Pomagającym oraz Darczyńcą – zostaje zawarta Umowa Darowizny, w której Usługodawca jedynie pośredniczy, udostępniając odpowiednie narzędzia techniczne, których rolą jest skojarzenie Pomagającego i Darczyńcy.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych, w szczególności poprzez stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych (w tym filtrowanie treści dostarczanych przez Usługobiorców). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność, nieprawdziwość danych powiązanych ze Zbiórkami zawartych w Serwisie i skutkami korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

4) WARUNKI ORGANIZACJI ZBIÓREK


1. Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest utworzenie i prowadzenie Zbiórki, która następnie będzie widoczna w Serwisie Internetowym bezpłatnie dla pozostałych Usługobiorców (potencjalnych Darczyńców). Organizacja Zbiórki możliwa jest poprzez skorzystanie z Formularza Zbiórki dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto i naciśnięciu przycisku „Stwórz zbiórkę”. Wymagane jest podanie danych wskazanych w Formularzu Zbiórki jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Zbiórka zostaje opublikowana w Serwisie.

2. Zbiórka w Serwisie Internetowym może być nieodpłatnie założona przez każdego zalogowanego Usługobiorcę. Usługodawca pobiera jedynie prowizję w wysokości 0 % od kwoty całkowitej zebranej w ramach Zbiórki celem wsparcia Zbiórek oraz pokrycia kosztów funkcjonowania strony zgodnie z podziałem: 0% - promocja Serwisu , 0% - pokrycie opłat operatorów, 0% koszty utrzymania Serwisu.

3. Usługobiorca zakładający Zbiórkę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących celu i kwoty Zbiórki. Informacje zawarte w Zbiórce powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Treść Zbiórki powinna być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przykładowe treści, które nie mogą być przedmiotem Zbiórki w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie, w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

4. W trosce o bezpieczeństwo Usługobiorców oraz mając na uwadze potrzebę przeciwdziałania próbom wyłudzenia oraz oszustwa, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji wiarygodności Zbiórek, których cel zakłada zebranie kwoty wyższej lub równej 50.000,00 zł albo których treść w sposób uzasadniony budzi podejrzenia Usługodawcy oraz pozostałych Usługobiorców. Weryfikacja polega na skontaktowaniu się z Pomagającym celem uzyskania odpowiedniego certyfikatu, zaświadczenia czy innego dokumentu dowodzącego prawdziwości publikowanych przez niego informacji oraz autentycznego charakteru Zbiórki. Usługodawca może zablokować opcję wypłaty zebranych środków Pomagającemu, który nie przejdzie pomyślnie weryfikacji.

5. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach zakładanej Zbiórki (w tym także poprzez zdjęcia oraz materiały wideo) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z innych serwisów, w tym serwisów konkurencyjnych wobec Zbieramy, w szczególności adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.

6. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Zbiórki dotyczącej tego samego celu.

5) WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DAROWIZNY ORAZ WYPŁATY ŚRODKÓW


1. Zawarcie Umowy Darowizny może w Serwisie Internetowym nastąpić zarówno między Usługobiorcami – Pomagającym oraz Darczyńcą – jak i Usługodawcą oraz Darczyńcą, w zależności od tego, kto jest organizatorem Zbiórki, której wsparcie finansowe jest przedmiotem zawieranej umowy.

2. Do zawarcia Umowy Darowizny dochodzi w momencie, gdy Darczyńca skorzysta z Formularza Darowizny dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest zarówno po zalogowaniu się na swoje Konto jak i wsparcia danej zbiórki bez rejestracji Konta. W Formularzu Darowizny wymagane jest wybranie kwoty, którą Darczyńca zamierza przekazać oraz podania danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, wybraniu typu darowizny: jednorazowej bądź powtarzalnej oraz opcjonalnie – wybrania wpłaty anonimowej.

3. Po wypełnieniu Formularza Darowizny, wybraniu jednej z dostępnych metod płatności oraz kliknięciu pola „Dokonaj wsparcia” zostaje zawarta między Darczyńcą a Pomagającym lub Usługodawcą Umowa Darowizny, zgodnie z którą Darczyńca obowiązuje się uiścić wskazaną uprzednio w formularzu kwotę darowizny.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Darowizny następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Treść Umowy Darowizny jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

5. Kwoty darowizn wpłaconych przez Darczyńcę na Zbiórkę trafiają na wspólne Konto firmowe. W momencie zebrania całej kwoty Usługodawca przelewa całość kwoty zebranej w ramach Zbiórki na podane konto Usługobiorcy – Organizatora Zbiórki, pomniejszoną o prowizję w wysokości 7,5 %. Wypłata pieniędzy uzyskanych w ramach Zbiórki może potrwać maksymalnie do 4 dni roboczych.

6. Pomagający, korzystając z funkcjonalności Konta, może w dowolnym momencie zlecić Usługodawcy wypłatę zebranych środków z darowizn na podany rachunek bankowy. 

7. Usługodawca dokonuje wcześniejszej weryfikacji rachunku bankowego należącego do osoby fizycznej pod kątem zgodności podawanych danych poprzez nałożenie wymogu dokonania przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł (1 złoty). Weryfikacja rachunku bankowego jest jednorazowa, a jej prawidłowe dokonanie pozwala na dalsze dokonywanie wypłat bez ograniczeń.

8. Pomagający może także zlecić wypłatę zebranych środków na rachunek bankowy należący do fundacji, stowarzyszenia lub innej instytucji dobroczynnej. W tym przypadku wymagane jest podanie prawidłowych danych określonego podmiotu, aby umożliwić Usługodawcy zweryfikowanie jego statusu.

6) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE


1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Darowizny oraz świadczenia odpłatnych Usług Elektronicznych w Serwisie:

a. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

2. Termin płatności:

a. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Darowizny lub umowy o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych w Serwisie.


7) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ


1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:

a. Blog

b. Konto

c. Newsletter

d. Formularz Zbiórki

e. Formularz Darowizny

f. Formularz Kontaktowy

3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem tych, co do których wyraźnie zastrzeżono wymóg uiszczenia opłaty.

5. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

6. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca może także zapisać na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie procesu rejestracji Konta – z chwilą utworzenia Konta Uslugobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Jodłowa 28, 87-123 Brzozówka.

7. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po przejściu przez Usługobiorcę do zakładki „Pozostań z nami w kontakcie” widocznej na stronie Serwisu Internetowego, podaniu wymaganych informacji oraz kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.

8) USŁUGA ELEKTRONICZNA KONTO


1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w zakładkach informacyjnych na stronie Serwisu Internetowego.

2. Utworzenie Konta jest możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”, (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej oraz (4) odrębnej weryfikacji przez Usługodawcę zakończonej otrzymaniem mailowej wiadomości o możliwości zalogowania. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: pełna nazwa, użytkownik, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z opcji w panelu zarządzania Kontem albo wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu Internetowego.

3. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

4. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

5. Założenie Konta w Serwisie jest niezbędne do utworzenia i prowadzenia Zbiórki.


9) KONTAKT Z ZBIERAMY.PL


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz poczta tradycyjna ul. Jodłowa 28, 87-123 Brzozówka), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania ze Zbieramy.pl, albo Formularz Kontaktowy na stronie Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. W zakresie reklamacji oraz pozostałych uwag i wątpliwości dotyczących treści Zbiórek, w szczególności ich celu oraz wysokości zbieranej kwoty, Usługobiorcy powinni kontaktować się bezpośrednio z Pomagającymi, którzy odpowiadają za organizację Zbiórek. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pomagającego względem Darczyńcy uregulowana jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i przepisach dot. odwołania darowizny.

2. Usługobiorcy mogą zgłaszać Usługodawcy uzasadnione podejrzenia dotyczące wiarygodności organizowanej Zbiórki. Usługodawca nie może zagwarantować autentyczności Zbiórki, której nie jest organizatorem, jednak w pewnych sytuacjach może poczynić kroki w celu weryfikacji Zbiórki oraz organizującego ją Pomagającego.

3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonych Usług Elektronicznych mogą zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu Internetowego lub pisemnie na adres: ul. Jodłowa 28, 87123 Brzozówka.

4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) rodzaju żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszone reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 2 konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Jodłowa 28, 87-123 Brzozówka, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami, w tym przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji.

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy - Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, a także przyczyn wynikających z siły wyższej.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

14) PRAWA AUTORSKIE


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Zbieramy.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Zbieramy.pl

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.